Kadınlar Dünyası (Sayı 101-110) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri (Talepler, Engeller, Mücadele) Cilt 5

1913-1921 yılları arasında, toplam 209 sayı olarak (194+15 sayı) yayımlanan bir Osmanlı kadın dergisi olan Kadınlar Dünyası’nın günlük, resimsiz ve 4 sayfa olarak yayımlanan ilk 100 sayısı “Kadınların Belleği Dizisi 1” projesi kapsamında 2009 yılında Kadın Eserleri Kütüphanesi ve Bilgi Merkezi Vakfı “20. Yıl Özel Yayını” olarak “Latin harfleriyle” iki cilt halinde basıldı. Derginin haftalık, resimli ve başlangıçta 16 sayfa, daha sonra 8-16 aralığında değişen sayfa sayısıyla yayımlanan geri kalan 109 sayısının Latin harfli basımına ise “Kadınların Belleği Dizisi 2” projesi kapsamında “101-110’uncu” sayıları kapsayan bu ciltle başlandı. 101. sayıdan itibaren önceki sayılarda dergi kapağında yer alan “Fennî, edebî, içtimaî hanımlara mahsus sabahları neşrolunur yevmî gazetedir” yazısının yerini “Kadınlık hak ve menafini müdafaa eder, cumartesi günleri neşrolunur musavver gazetedir” ibaresi; “Sahaifimiz cins ve mezhep tefrik etmeksizin muhterem Osmanlı hanımları asarına mahsustur” ifadesinin yerini ise “Sahaifimiz cins ve mezhep tefrik etmeksizin muhterem Osmanlı hanımları asarına küşadedir ” ibaresi almıştır. Son ifadeden derginin bilimsel, edebî ve toplumsal konulara yer veren ve herhangi bir ayrım gözetmeden tüm kadınların eserlerine açık olan bir dergi olduğu sonucu çıkarılabilir. Dergide yer alan imza ve tartışılan konulara bakıldığında, bu yayın politikasına uygun davranıldığı görülebilir. Birçok kadın dergisinin arasında Kadınlar Dünyası, Osmanlı Müdafaa-i Hukuk-u Nisvan Cemiyeti’nin yayın organı olarak radikal söylemi ile dikkat çekmektedir.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Kadınlar Dünyası (Sayı 101-110) Osmanlı ve Erken Cumhuriyet Kadın Dergileri (Talepler, Engeller, Mücadele) Cilt 5

Derleyen:
Birsen Talay Keşoğlu
Çeviri Yazı:

Aslı Karaca, Elvan Angün, Nilgün Arın, Semih Evciman, Şeyda Aysun Oğuz

Dizi Adı:

Kültür İncelemeleri: 66

Yayın Yılı:

2021

Sayfa:

700

Ebat:

16 x 24 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-625-7900-79-9

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ

ÖNSÖZ

OSMANLI MATBUATINDA FEMİNİST BİR NEŞRİYAT: KADINLAR DÜNYASI - Semih Evcimen

Giriş

Osmanlı-Türk Modernleşmesi ve Reformcu Erkek Aydınların "Kadın"a Bakışı

Osmanlı Kadın Hareketi ve Kadın Bakış Açısından "Kadın"

Kadınlar Dünyası Dergisi ve Osmanlı Feminizmi

Sonuç

Kaynakça

ÇEVİRİ YAZIDA KULLANILAN YÖNTEM ÜZERİNE (100-1 (101)- 100-7(107) arası sayılar için geçerlidir)

TEŞEKKÜR

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 101 - Elvan Angün

Kadınlar Dünyası

İlan

İstihlak-ı Milliye Davet

Üsküdar Ahali-yi Muhteremesine

Osmanlı Kalpakçısı

Kafkasyalı Dişçi

Abdurrahman Feyzi

Adanalı Doktor Ahmet Şükrü Bey

Vatan Mamulâtı Yerli Malları

Dava Vekili

İkraz

Südde-i Seniyye-i Hazret-i Hilafet-penahiden Temennimiz

Sevgili Padişahımızın Şefkati

Tarihte Kadın

Kızlarımızın Çeyizi Ne Olmalıdır?

Terbiyede Adem-i Muvaffakiyetimizin Esbabı

El İşleri

İstikbalde Bir Gün 1 Mayıs 1336[1]

Teklifin Varolsun

Maarif – Benim de fikrim – Padişahımıza hitabım

Evde ve Cemiyette Kadın

Meram Nedir?

Fen ve Kadınlık

Kara Fâtıma

Osmanlı kadınlığında cevher-i hamaset

Müsavat

"Kadın ile Erkek Arasında"

Bir, İki Söz

Müsavat

Evlat Büyütmek!

-Mükerrem Belkıs Hanımefendi’ye-

Edebiyat

Gece ve Biz!..

Tevzi’-yi Makalat

Havadis-i Dünya

Heveskârlara Mahsus

Muzafferiyet-i Ahire

Osmanlı Müdafaa-yı Hukuk-ı Nisvan Cemiyeti

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 102 - Elvan Angün

Kadınlar Dünyası

Eser-i Hayat… Azmimiz

Maarif Nezareti’nden İstirham

Tahsil ve Terbiye Âlemimizde

Evde ve Cemiyette Kadın

Kızlarımızın Çeyizi Ne Olmalıdır

Tereddiyat-ı Bedeniye

El İşleri

Marifet

Fen ve Kadınlık

Matmazel Anyezi

Yâd-ı Hazin

Müsavat

Kadın ve Ananat

F. Sara Hanımefendi Kardeşime

Havadis-i Dünya

Kadınlarımıza Menfur Tecavüzler

Kadınlıkta Yeni Sanatlar

Alman Darülfünunundaki Talibat

Çin’de Kadınlığın Terakkisi

Çin’de Ecnebi Kadınlar

Japonya’da Kadınların Sefaleti

Men Dakka Dukka

Edirne

Osmanlı Müdafaa-yı Hukuk-ı Nisvan Cemiyet-i Muhteremesine İthaf

Tevzi-i Mükâfat

Bir Deste Menekşe

Çocuk Duygusu

Açık Muhabere

Geçen Nüshadaki Bilmecenin Halli

Makara – Makarna

Bilmece

İlan

Her Kan Tüküren Verem Değildir

Doktor Ahmet Vicdani

Edirne Sukutunun İçyüzü

Satılık Zarif Hane

Yaşasın Osmanlı Mamulâtı

İkraz

Muallime

İdare Mağazası

Doktor Ahmet Şükrü Bey

İstihlak-ı Milliye Davet

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 103 - Elvan Angün

Kadınlar Dünyası

İlan

Aile Tababeti

Doktor Ahmet Vicdani

Satılık Zarif Hane

Yaşasın Osmanlı Mamulâtı

İkraz

Muallime

İdare Mağazası

Doktor Ahmet Şükrü Bey

İstihlak-ı Milliye Davet

Leyse li-l-insân illâ mâsa’y

Bizde Usul-ı İzdivaç

Evde ve Cemiyette Kadın

Kadınlık Âleminde!

Evlat Büyütmek!

Edebiyat

Muallime

Erkeğin Huzurunda Kadın

Kızlarımızın Çeyizi Ne Olmalıdır?

Müsavat

Çocuk Terbiyesi

El İşleri

Gergef

Çeşm-i Mizah

Havadis-i Dünya

Tünel’de Kadınlarımıza Tecavüzler…

Süründürmeyelim - Sürünmeyelim

Süfrajetler

Nazar-ı Dikkate

Kadınlara Hürmet

Vazifelerimiz

Açık Teşekkürname

Bilmece

İlan

Edirne Sukutunun İçyüzü

"İçtihad" Mecmuası

Dava Vekili

Osmanlı Kalpakçısı

Hakk-ı Vatan

Diş Tabibi

Bir Deste Menekşe

Mektepli

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 104 - Elvan Angün

İlan

Her Kan Tüküren Verem Değildir

Satılık Zarif Hane

Doktor Ahmet Vicdani

Kadınlar Dünyası İdarehanesine

Evde ve Cemiyette Kadın

İdare-i Beytiyeden: Aile Bütçesi

Mısırlı Kadriye Hanımefendi

Kadın Nedir?

Muavenet Nedir?

Kızlarımızın Çeyizi Ne Olmalıdır?

Maddiyat değil, maneviyat olmalıdır

Naciye’den Seniha’ya

-Hayat Rıza Hanıma-

Hazz-ı Âzam

Düşündüklerimiz

Kadınlık Âleminde!

Edebiyat

Sancağımın Karşısında

Muallime

El işleri

Kanaviçe

Evlat Büyütmek!

Çocuğu Kendi Kuvasıyla Alıştırınız

Müsavat

"Kadın ile erkek arasında"

Görücüler

İsyan

Kadınlık İçin

Açık Muhabere

Geçen Nüshadaki Bilmecenin Halli

Latin

Bilmece

İlan

Bir Deste Menekşe

"İçtihad" Mecmuası

Edirne Sukutunun İçyüzü

Mektep Müzesi

Mektepli

Mekteb Âlemi

Hakk-ı Vatan

Dava Vekili

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 105 - Elvan Angün

Kadınlar Dünyası

İlan

Bir Deste Menekşe

"İçtihad" Mecmuası

Edirne Sukutunun İçyüzü

Mektep Müzesi

Mektepli

Mekteb Âlemi

Ahmet Şevki

Diş Mütehassısı

Dava Vekili

Hakk-ı Vatan

Dava Vekili

İş Evleri

Temennimiz

Rüya-yı Zail

Gençlik İhtiyarlık

Kızlarımızın Çeyizi Ne Olmalıdır?

Evde ve Cemiyette Kadın

Aile Hayatı

Edebiyat

Muallime

Millî Hikâye

Gönüllü

Çeşm-i Mizah

Müsavat

Kadının Terbiyesi ve İştigalatı

"Şarkta Feminizm"

El işleri

Dikiş

Havadis-i Dünya

Mısır Hilal-i Ahmer Cemiyeti’nin Nazar-ı Dikkatine

Kadınlığımız ve Maarifimiz

Tramvay Şirketinden Feryat

Açık Muhabere

Görücü

Bilmece

İlan

Her Kan Tüküren Verem Değildir

Satılık Zarif Hane

Doktor Ahmet Vicdani

İkraz

Muallime

İdare Mağazası

Adanalı

Doktor Ahmet Şükrü Bey

İstihlak-ı Milliye Davet

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 106 - Şeyda Aysun Oğuz

Kadınlar Dünyası

Manevi Çeyiz

Din ve Müslüman Kadınları

Mesut Olmak İçin Çare

Evde ve Cemiyette Kadın

Haklı Bir Tenkid

Mükerrem Belkıs Hanımefendiye

Kadınlığa Alakadar Sualler

Ebeveynin Nazar-ı Dikkatine

Edebiyat

Muamele

Ümid-i Âfil

Teşebbüs, Teşebbüs-i Şahsiye, Teşebbüs-i Müşterek

Çocuk Terbiyesi

Bizde Kadın

Kadınlarla Nasıl Selamlaşmalı

Havadis-i Dünya

Madencilikte Kadınlarımız…

Süfrajetler ve İngiliz Başvekili

Açık Muhabere

İhtar

Yeni idarehanemiz

Asar-ı Münteşire:

Geçen nüshadaki bilmecenin halli

Bilmece

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 107 - Nilgün Arın

Kadınlar Dünyası

Yaşasın

Kahraman Rauf

Ey Benim Hakikatim!

Taarruz

F. Sara Hanımefendi Hemşireme

Erkek – Kadın

Ziraat ve Ticaret ve Sanayi

Edebiyat

Muallime

Ümid-i Âfil

Kadın Huzurunda Erkek

Hayat-ı Hakikiye Safahatından

Kadınlık İçin

Ziraatçılara – Gün Bugün

Havadis-i Dünya

Kahraman Rauf Bey’in Avdeti

Kadınlarımız Yarışta

Bir Resm-i Bihinde Muhterem Osmanlı Kızının Hizmeti

Moda Yarışları

Darısı Başımıza

Amerikan Hâkimleri Hazret-i Süleyman’ı Hatırlatıyor

Ordumuza Hediye-yi Şitaiye

Bir Zıya-yı Elim

Milletin İntibahı

Kadınlar Dünyası

Tebşir

Açık muhabere:

Geçen Nüshadaki Bilmecenin Halli

Bilmece

ÇEVİRİ YAZIDA KULLANILAN YÖNTEM ÜZERİNE

Referanslar

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 108 - Aslı Karaca

Kadınlar Dünyası

İLAN

Âhmed Şevkî

Diş Mütehassısı

Mektep Müdürlerinin Nazar-ı Dikkatlerine Mühimdir

Mekteb Âlemi

İşhâd Mecmuası

Dav’î [Dava] Vekili

İttihâd-ı Osmânî İnâs Mektebi

Hakk-ı Vatan

Dav’î [Dava] Vekili

Mekteb Müzesi

Mektebli

Bir Deste Menekşe

ŞEFKAT EVİ

ANNE SESİ

İzdivaç ve Usûl-ü İzdivaç

İzdivaç

Evde ve Cemiyette Kadın

Kâbilelik

"Kadınlığa Alakadar Sualler"

İstihlâk-ı Millî Ticarethanesine Ziyaret

Edebiyat

Âlâm-ı Hayât

"Vedâd’a"

Küçük Hikâye

Enin!

Bir Kadının Defter-i Hayatından

Ağabeyimin Defterinden

Onun peyinde…

Ümîd-i Âfil

Kadınlık İçin

Ya Rabbi! Bu kadına merhamet et!

Muhterem, muazzez hemşirem,

Hikmet-i İctimâ’iyye

Kadınlar Dünyası Gazetesi Müdîriyet-i Aliyesine,

Havadis-i Dünya

Ziya ve Hava Umuma ait bir Bahşâyiş-i Hüdâdır

Taarruz ve Tecavüzler

Tenezzüh

Kadınlar Hükûmeti

Şimalin Cesim bir Payitahtına Kadar

Tebşir

İhtar

Açık Muhabere:

Geçen Nüshadaki Bilmecenin Halli

Raûf

Bilmece

İLAN

Aile Tababeti

Doktor Âhmed Vicdânî

Her Kan Tüküren Verem Değildir

Aile Tababetinin Ehemmiyeti

Satılık Zarif Hane

Hakk-ı Vatan

Bir Deste Menekşe

Talebe Defteri

İşhâd Mecmuası

Mekteb Âlemi

Mekteb Müzesi

Mektebli

İdare Mağazası

Maliye ve Hukuk Mekteplerinden

Aliyy-ül-Â’lâ Derecede Mezun Birinci Sınıf Dava Vekili

Zak-zade İbrâhîm Halik

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 109 - Semih Evciman

Kadınlar Dünyası

İLAN

Âhmed Şevkî

Diş Mütehassısı

Mektep Müdürlerinin Nazar-ı Dikkatlerine Mühimdir

İlan

Dava Vekili

Ümîd-i Âfil

Celâlî Abaza Mehmed Paşa

Kraliçenin Âşığı

İ’timâd Kütüb-hânesi

Seyyid Tâhir

Zarafet-i Nisvan

Dava Vekili

Vilâdet-i Hümâyûn

Osmanlı Kadınlığında Saadet

Çalışalım! Mesut Olalım!

Şarkta Kadın

İzdivâc ve Usûl-ü İzdivâc

Bize Her Şeyden Evvel Mektep Lazım

İstihlak-ı Millî Kadınlar Cemiyet-i Hayriyyesinin Hereke’yi Ziyareti

Zavallı Kızlar

Kırtasî Muamele

Edebiyat

Enin!

Ümîd-i Âfil

Kadınlık İçin

Sonbahar

Valide acaba Fâtıma’sına ne vakit kavuşacak?

Havadis-i Dünya

Kadınlarımızda Hitabet

Parklar

Kumpanya Suları

Şimalin Cesim Bir Payitahtına Kadar

Geçen Nüshadaki Bilmecenin Halli

Küll

İlan

Açık Muhabere:

İhtar

Bilmece

İlan

İdare Mağazası

Adanalı Doktor Âhmed Şükrî Bey

İstihlak-ı Millîye Davet

Aile Tababeti

Doktor Âhmed Vicdânî

Maliye ve Hukuk Mekteplerinden Aliyyü’l-Â’lâ Derecede Mezun

Birinci Sınıf Dava Vekili Zak-zade İbrâhîm Halîk

Her Kan Tüküren Verem Değildir

Aile Tababetinin Ehemmiyeti

Satılık Zarif Ev

KADINLAR DÜNYASI / SAYI 110 - Semih Evciman

Kadınlar Dünyası

İlan

Kadınlara yevmî tuvaletleri için lizoform elzemdir.

Huri Korseleri

Madam Ferdinand

Osmân Zekî Bey’in Biçki Salonu

Âhmed Şevkî

Diş Mütehassısı

Çocuk Dünyası

Nakl-i Mekân

Mustafa Sa’d-ed-dîn

Telefon Şirketinde Kadınların İstihdamı

Aynen

İzah-ı Hakikat

Mukaddime

-Renan-

-Makey-

İzdivaç ve Usul-ü İzdivaç

An’anât-ı Sakîme

Evde ve Cemiyette Kadın

Mekteplerde Tahsili Nasıl Telakki Ediyorlar?

Dünya’mız İçin

Enîn!

İnkisar-ı Garam

Metruke…

Düşünebildiğim!

İ’tirâf-ı Elîm

Kadınlar Dünyası’na

Havadis-i Dünya

Sulh

Devre-i Sulh, Devre-i Mesai

Kuvvet Nasıl İstihsal Olunur?

Sanat Yalnız Ziynet Değildir

Esir-i Mekke Derneği Mektebi’nin Resm-i Küşâdı

Şimalin Cesim Bir Payitahtına Kadar*

Açık Muhabere:

Geçen Nüshadaki Bilmecenin Halli

Bilmece

İLAN

Operatör Necm-ed-dîn Ârif

Elektrik Avani Mağazası

İkraz

Teşebbüs-i Şahsî

Doktor Ayanyan Saray-ı Hümâyûn Diş Tabibi

Paris ve Amerikan Darülfünunlarından Mezun

Dişçi Mektebi Muallimlerinden M. Nihâd

Doktor Oyandis

Lavta [Ebe] ve Kadın Hastalıkları Mütehassısı

İkinci Kırmızı Kitap

Gayz

Talebe Defteri

Bir Deste Menekşe

Mektebli

Mekteb Âlemi

DİZİN

Anahtar kelimeler: Kadın Eserleri Kütüphanesi