Selanik Tereke Sicillerinde İlmiye Sınıfı - Sosyo-Ekonomik Bir Tahlil (1790-1852)

Bu kitapta Selanik Şeriye Sicillerine göre 19.yüzyılın ilk yarısında Osmanlı ilmiye sınıfının sosyal ve ekonomik durumu incelenmiştir. Osmanlıda ilmiye, mülâzemet ile şeyhülislamlık arasında müderris, kadı ve naip gibi payelerle bir mansıbı deruhte eden zümrenin adı olmuştur. Buna karşın eğitim-öğretim faaliyetlerine “gayri resmi” ya da “sivil” olarak devam eden medrese mezunları ilmiye zümresi kapsamında değerlendirilmemiştir. Anadolu’da ve İslam coğrafyasının birçok yerinde tarih boyunca sivil tedrisat hep var olmuş ve bu “sivil” alandan pek çok âlim yetişmiştir. Bu çalışma Osmanlıda resmi ilmiye zümresinin yanı sıra sivil ilmiye sınıfının varlığını tereke sicil belgeleriyle ortaya koymuş, böylece İslam medeniyetinde ilimlerin bir sonraki nesle intikalinde “sivil ilmiye” zümresinin de önemli bir rol oynadığı vurgusunu öne çıkarmıştır.

Satın Al


Künye

Kitabın Adı:

Selanik Tereke Sicillerinde İlmiye Sınıfı - Sosyo-Ekonomik Bir Tahlil (1790-1852)

Yazar:
Selahattin Bayram
Dizi Adı:

Tarih: 308

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

376

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-31-2

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR LİSTESİ

KISALTMALAR

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR

GİRİŞ

Genel Olarak Kadı Sicilleri

Selanik Kadılığı Sicilleri

Terekeler Üzerinde Yapılan Çalışmalar

Araştırmanın Amacı

Sınırlar

Sivil İlmiye Sınıfına Kaynaklık Etmesi Açısından Selanik Tereke Kayıtları

Taksimatın Yükünü Çekenler: Kassam Görevlileri

Bazı Sicil Defterlerinin Tanıtımı

174 Nolu Defter

178 Nolu Defter

179 Nolu Defter

180 Nolu Defter

181 Nolu Defter

182 Nolu Defter

183 Nolu Defter

184 Nolu Defter

185 Nolu Defter

187 Nolu Defter

190 Nolu Defter

191 Nolu Defter

191A Nolu Defter

195 Nolu Defter

196 Nolu Defter

197 Nolu Defter

198 Nolu Defter

199 Nolu Defter

256 Nolu Defter

I. BÖLÜM İLMİYE SINIFININ SOSYAL DURUMU

Sosyal Statünün Ortaya Konmasında Yöntemler

Kimlik Tanıtım Metni

Kimlik Tanıtımında Vefat Yeri

Aslen Asitaneli Olup Selanik'te Vefat Edenler

Aslen Selanikli Olup Merkez Kazanın Dışında Vefat Edenler

Selanik Taşrasından Olup Merkez veya Taşrada Vefat Edenler

Aslen Muhtelif Vilayetlerden Olup Selanik'te Vefat Edenler

Selanikli Olmayıp Merkez Kazasının Dışında Vefat Edenler

Sakinken (Mukimken) Vefat

İshak Paşa Mahallesi

Ahmed Subaşı Mahallesi

Pinti Hasan Mahallesi

Kazaz Hacı Musa Mahallesi

Akçe Mescid Mahallesi

Mu'îd Alauddin Mahallesi

Yakup Paşa Mahallesi

Saray-i Atik Mahallesi

Kasimiye Mahallesi

Tarakçı Mahallesi

Cezeri Kasım Paşa Mahallesi

Yahya Bali Mahallesi

Hacı İskender Mahallesi

Musa Baba Mahallesi

Koca Kasım Paşa Mahallesi

Hacı İsmail Mahallesi

Kala-i Bala

Cami-i Atik Mahallesi

Hayreddincik Mahallesi

Kara Hacıoğlu Mahallesi

Mesud Hasan Mahallesi

Şehabeddin Mahallesi

Ayasofya Mahallesi

Balat Mahallesi

Hacı Mustafa Mahallesi

Alipaşa ve Gülmezoğlu Mahallesi

Hacı Memi ve Haracı Kemal Mahallesi

Hoca Burhan ve Sarı Hatip Mahallesi

Kazaz Hacı Mustafa Sulıca Mahallesi

Diğer Mahalleler

Misafirken Vefat

Medreselerde Vefat

Tekye ve Zaviyelerde Vefat

Hanlarda Vefat

Konaklarda Vefat

Özel Hanelerde Ve Kışlada Vefat

Belirsiz Mekânlarda Vefat

Bila Varis Vefat

Mahallelerde Bila Varis Vefat

Han ve Konakta Veresesiz Vefat

Tekye-Zaviye Ve Medreselerde Veresesiz Vefat

Borcun Terekeden Fazla (Ezyed) Olduğu Halde Vefat

Duyunu Terekesinden Fazla Olan Efendiler

Duyunu Terekesinden Fazla Olan Mollalar

Duyunu Terekesinden Fazla Olan Seyitler

Duyunu Terekesinden Fazla Olan Diğer Unvanlılar

Yolculuk (Azimet) Sırasında ve Sonrasında (Ol canib) Vefat

Efendi Unvanlı Olanlar

Seyyid Unvanlı Olanlar

Molla Unvanlı Olanlar

Hoca ve Hanım Unvanlı Olanlar

Diğer Unvanlılar

Vefat, Fevt, Veda-ı Âlem-i Fani ve İrtihal-i Dar-ı Bekayla Ölümün Tescili

"Vefat" Kavramıyla Ölümü Tescil Edilenler

"Fevt" Kavramıyla Ölümü Tescil Edilenler

"Vedaı Âlemi Fani" Terkibiyle Ölümü Tescil Edilenler

"İrtihal-i Dar-i Beka" Tamlamasıyla Ölümü Tescil Edilenler

Topografik Yerleşim: Müslüman Mahallelerinin Sur İçinde Dağılımı

A Bölgesi

B Bölgesi

C Bölge

II. BÖLÜM İLMİYE SINIFININ MEDENİ HALLERİ

Medeni Hali Bekâr Olanlar

Efendiler

Seyyidler

Mollalar

Derviş ve Pîrler

Bila Varis Vefat Edenler

Askeri Olan Bekârlar

Beledi Olan Bekârlar

Hangi Sınıftan Oldukları Belli Olmayan Bekârlar

Medeni Hali Evli Olanlar

Evli Efendiler

Evli Seyyidler

Evli Mollalar

Evli Şeyhler

Medeni Hali Dul Olanlar

Dul Efendiler

Dul Seyyidler

Dul Mollalar

Dul Şeyhler

Medeni Hali Belirsiz Olanlar

Efendiler

Seyyidler

Müderris, Şeyh ve Mollalar

Terekenin Kanuni Varisleri

Bir Gerçek veya Tüzel Kişinin Murise Varis Olması

Bir Gerçek Şahsiyetin Murise Varis Olması

Tüzel Şahsiyetin (Beytülmal) Murise Varis Olması

İki Kişinin Murise Varis Olması

Üç Kişinin Murise Varis Olması

Dört Kişinin Murise Varis Olması

Beş Kişinin Murise Varis Olması

Altı Kişinin Murise Varis Olması

Yedi ve Daha Fazla Kişinin Murise Varis Olması

Vefat Eden İlmiye Mensubu Sayısının Aylara Göre Dağılımı

Askeri Olan Bekârlar

Varislerin Usul ve Füru Açısından Dağılımları

Varis Olarak Hanımın Mehrinin Peşine Dönüşmesi

İlmiye Zümresinde Çok Evlilik (Poligami)

III. BÖLÜM SERVET GURUPLARI AÇISINDAN İLMİYE SINIFI

Servet Gurupları

Efendiler

Seyyidler

Mollalar

Şeyhler

Derviş, Dede ve Pirler

İmam ve Müezzinler

Hafızlar

Müderris, Hoca ve Kadılar

Kâtipler

Hanımlar

Ağalar

12 Bey ve Beyefendi Unvanlıların Servet Grupları

İlmiye Mensuplarından Yapılan Kesintiler

Efendiler

Seyyidler

Mollalar

Şeyh ve Dervişler

İmam, Müezzin ve Hafızlar

Hoca, Müderris ve Kadılar

Ağalar

Hanımlar

Bey, Beyefendi ve Kâtipler

Vezir ve Valiler

Pir, Dede ve Hattatlar

Diğer Unvanlılar

İlmiye Mensubunun Taksime Esas Alınan Net Servetleri

Gayrisafi ve Safi Gelir Tablolarının Makro Mukayesesi

Gayrisafi ve Safi Gelir Tablolarının Mikro Düzeyde Mukayesesi

Efendiler

Seyyidler

Mollalar

Şeyh ve Dervişler

İmamlar

Hoca ve Müderrisler

Kâtipler

Hanımlar

Bey ve Beyefendiler

IV. BÖLÜM SERVETİN MENKUL VE GAYRİMENKUL VARLIKLARA DAĞILIMI

Çiftlikler

Seyyid Ahmed Tevfik Beyefendi

Çavuşzade Ahmed Reşid Efendi

Seyyid Abdurrahman Beyefendi

Çiftlik Değerlerinin Şahısların Genel Servetine Oranı

Çiftlik Sayısının ve Kıymetlerinin Dönem İçindeki Seyri

Cariye ve Köleler (Gulam)

Cariye

Erkek Köle (Gulam

Cariye ve Gulam Edinenlerin Gelir Güçleri

Hanımlar

Cariye

Gulam

Gulam ve Cariye Fiyatları

Kitaplar

Mushaf-i Şerif Veya Kelam-i Kadim

Gayrisafi ve Safi Gelir Tablolarının Makro Mukayesesi

3 Diğer Kitaplar

Seyyid Ahmed Tevfik Beyefendinin Kitap Listesi ve Fiyatları (Kuruş)

Çavuşzade Ahmed Reşid Efendinin Kitap ve Fiyat Listesi (Kuruş)

Mollalar

Çavuşzade Ahmed Reşid Efendinin Kitap ve Fiyat Listesi (Kuruş)

İmam Mustafa Efendinin Kitap ve Fiyat Listesi (Akçe)

Seyyid Mehmed Said Efendinin Kitap ve Fiyat Listesi (Kuruş)

Ehil Hayvanlar

Atlar

Büyük ve Küçük Baş Hayvanlar

Gayri Menkuller

Meskenler

Bağ, Dükkân, Arsa ve Diğer Gayrimenkuller

İlmiye Sınıfının Silah Edinme Saikleri

Servete Yönelme Aracı Olarak Kürkler

Servete Yönelme Aracı Olarak Temessükât ve Tahvilât Alacakları

Alacak Temessükâtı

Tahvil Alacakları

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN