Kutsal ve Kural – MÜSİAD Kayseri Şubesi Örneğinde Yeni Muhafazakâr Orta Sınıfın Dönüşümü

Din olgusunun sosyal yansımalarıyla ele alınması toplumun sosyal ve kültürel yapısının anlaşılabilmesi için bir gerekliliktir. Bu olgunun ve ilişkili olduğu yapıların ekonomi alanıyla kesiştiği noktalar da ele alınmaya değer özel bir çalışma alanı sunmaktadır. Bu doğrultuda bu çalışma “Yeni Muhafazakâr Orta Sınıf” kavramsallaştırmasıyla ele aldığımız dindar sermaye sahiplerinin gündelik pratiklerinde ve ekonomik tutumlarında inandıkları ilkelerin ve piyasa şartlarının ne ölçüde etkin olduğuna odaklanmaktadır.

MÜSİAD’ın İstanbul’dan sonra şubeleştiği ilk illerden olan Kayseri hem muhafazakâr yapısı hem de sahip olduğu ekonomi geleneğiyle sözünü ettiğimiz toplumsal kesimin temsilcisi konumunda olan önemli bir örnektir. Kayseri’de iş yaşantısını sürdüren MÜSİAD Kayseri Şubesi üyeleri ve bu üyelerle yakın ilişki içerisinde olan dindar sermaye sahipleri gündelik hayatlarını kuşatan kutsallarıyla ekonomik faaliyetlerini kuşatan kurallar arasındaki gerilimi tecrübe etmektedirler. Çalışmada bu iş adamlarının söz sahibi olmak istedikleri alanlara nasıl dâhil oldukları, bu süreçte alanları nasıl dönüştürdükleri, kendilerinin nasıl dönüşümler yaşadıkları ve kutsallarıyla kuralları arasındaki bu gerilimde nasıl konum aldıkları Kayseri’de yürütülmüş olan saha çalışması sonucu elde edilen veriler üzerinden değerlendirilmiştir.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Kutsal ve Kural – MÜSİAD Kayseri Şubesi Örneğinde Yeni Muhafazakâr Orta Sınıfın Dönüşümü

Yazar:
Cihad Özsöz
Dizi Adı:

Tarih: 294

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

268

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-15-2

İÇİNDEKİLER

KISALTMALAR

TABLOLAR LİSTESİ

GÖRSELLER LİSTESİ

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM

DİN, EKONOMİ, MÜSİAD VE KAYSERİ

Toplumsal Araştırmaların Konusu Olarak Din

Din ve Ekonomi

Weber'in 'Protestan Ahlâkı' tezi

Ülgener, din ve zihniyet

İslam Ekonomisi

Yeni Muhafazakâr Orta Sınıf ve MÜSİAD'ın Ortaya Çıkışı

Kayseri'de Ekonomi Geleneği

İKİNCİ BÖLÜM

MÜSİAD'I BOURDIEU'NÜN ALAN TEORİSİYLE OKUMAK

Bourdieu Metodolojisi

Alan Teorisi ve MÜSİAD

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YENİ MUHAFAZAKÂR ORTA SINIFIN DÖNÜŞÜMÜ

Ekonomi, Sivil Toplum ve Siyaset Alanlarına Katılım

Girişimcilik olgusuna genel bakış

İş hayatına giriş motivasyonları

Ekonomide, siyasette ve sivil toplum kuruluşlarında alınan görevler

İş adamlarının MÜSİAD'a üye olma nedenleri

MÜSİAD'ın iş adamlarına yaptığı katkılar

MÜSİAD'a veya MÜSİAD üyelerine yöneltilen eleştiriler

Şirket politikaları

Çalışanlara tanınan imkânlar

Sendikalara ve sendikalaşmaya bakış

Kayseri'de Ticaret Kültürü ve Gündelik Hayat

Kayserili girişimci

Kayseri'de dün ve bugün

Kayseri'de yerel kültür ve sosyal hayat

Gündelik hayatta dinin rolü

Gündelik hayatta iş yoğunluğunun etkisi

Sosyal ve kültürel aktivitelere katılım

Sosyal, kültürel, siyasi ve ekonomik etkinlik alanı olarak bağ evleri ve oturma âdeti

Okuma alışkanlığı

Beslenme ve spor alışkanlıkları

Tatiller ve dini bayramlar

İnanılan Değerlerin ve Piyasanın Ekonomik Tutumlara Etkileri

Ekonomik tutumlarda dinin rolü

Ekonomik tutumlarda piyasanın rolü

Bankalar, finans kurumları, faiz ve kâr payı tartışmaları

Hayır işleri ve zekât

2002 (AKP) Öncesi ve Sonrası Türkiye

2002 (AKP) öncesi ve sonrası ekonomi

'Yeşil Sermaye' ve 'Anadolu Kaplanları' tanımlamaları

Teşvikler açısından merkez ve taşra arasında fırsat eşitliği/eşitsizliği

Yoksulluk ve işsizlik

2002 (AKP) öncesi ve sonrası hak ve özgürlükler

Avrupa Birliği sürecinin sağladıkları ve alternatifler

Kadınların sosyal hayata ve çalışma hayatına katılımları

2002 (AKP) öncesi ve sonrası gündelik hayat

AKP'ye yönelik eleştiriler

SONUÇ

KAYNAKÇA

DİZİN