Padişah Hizmetine Adanmış Hayatlar - Osmanlı Sarayında İç Oğlanları

Osmanlı saray teşkilatının en seçkin zümresi olan iç oğlanları padişahların en yakınında bulunan hizmetli grubunu oluşturmaktaydılar. Erken dönemlerden itibaren saray hayatının ayrılmaz bir parçası olarak varlığını koruyan zümre üyeleri imparatorluğun idarî ve askerî teşkilatlarının en mühim insan kaynağını oluşturuyorlardı. Bilhassa kul kökenli devlet adamlarının istihdamının tercih edildiği dönemlerde altın çağlarını yaşayan iç oğlanları çok çeşitli hizmetleri yerine getirmişlerdir. Padişahın saray içi ve dışı ilişkilerini yürütüp onun adına iletişim kanalları kuran, gelir gider kayıtlarını tutup harcamalarını yöneten, saraydaki kutsal emanetleri muhafaza edip ritüelleri yerine getiren kısacası padişahın ve iç sarayın tüm ihtiyaçlarını karşılayan iç oğlanları geniş bir görev ve sorumluluğa sahip olmuşlardır.

Birbirlerine yoldaşlık bağıyla bağlı olan, kolektif bir bilinçle hareket eden ve aidiyet duygularını yaşamları boyunca taşıyan iç oğlanlarının kurumsal yapılarını daha iyi anlayabilmeyi sağlayan bu çalışmanın tarih bilimi alanında önemli bir boşluğu dolduracağını ümit etmekteyiz.

Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Padişah Hizmetine Adanmış Hayatlar - Osmanlı Sarayında İç Oğlanları

Yazar:
Batuhan İsmail Kıran
Dizi Adı:

Tarih: 286

Yayın Yılı:

2019

Sayfa:

208

Ebat:

13,5 x 21 cm.

Kağıt:

Enzo 70 gr.

Kapak:

Cevdet Mehmet Kösemen

Cilt/Kapak:

250 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 renk

ISBN/Barkod:

 978-605-7884-06-0

İÇİNDEKİLER

TABLOLAR

ŞEKİLLER

KISALTMALAR

ÖNSÖZ ve TEŞEKKÜR

GİRİŞ

Bİ̇Rİ̇NCİ̇ BÖLÜM

İÇ OĞLANLIĞININ İHDASI, NEFER KAYNAĞI VE TEŞKİLAT YAPISI

İç Oğlanı Teşkilatının Tesisi

İç Oğlanı Teşkilatına Nefer Alım Usulleri

Pençik ve devşirme

Gönüllü oğlanlar

Akraba aracılığı

Devlet adamlarının terekesi

Pişkeş

Çerağlık hakkı

İç Oğlanı Teşkilatının Yapısı

İç oğlanlığının dış saray teşkilatları

Büyük ve Küçük odalar

Doğancı Odası

Seferli Odası

Kiler Odası

Hazine Odası

Has Oda

Müessesenin Mabeyn Teşkilatına Dönüşümü

İKİ̇NCİ̇ BÖLÜM

İÇ OĞLANLARININ TERFİ, TAYİN VE EMEKLİLİKLERİ

Kurum İçi Dikey Hareketlilik

İç Oğlanlarının Tayinleri

XVIII. yüzyıla kadar oğlan ve eski kadrosunun tayinleri

Ağa ve kethüdaların tayinleri

Doğancıbaşılar

Silahdar ağalar

Rikabdar ağalar

Çukadar ağalar

Dülbend ve miftah gulamları

Kethüdalar

XVIII. yüzyıldan itibaren iç oğlanlarının tayinleri

İç Oğlanlarının Emeklilikleri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İÇ OĞLANLARININ KURUMSAL GİDERLERİ VE GELİRLERİ

İç Oğlanlarının İstihkakları

Kaftan akçası

Destimal akçası

Cameşuy/Çamaşır akçası

Büyük ve küçük şalvar akçaları

Nevbetlik elbiseler ve mutad dağıtılan kumaşlar

Acemilik in‘âmı

İç Oğlanlarının Gelirleri

Ulûfe

Doğancıların yıllık bahşişi

Mısır hazinesi bahşişi

Bahçe bahşişi

Cülûs bahşişi

Hazine mezadı ve düğün bahşişleri

Donanma (şenlik) in‘âmları

Has odalıların bahşişleri

Nisan yağmuru bahşişi

Buhur suyu bahşişi

Taht-ı şerif in‘âmı

Hazine seyri bahşişi

SONUÇ

EKLER LİSTESİ

KAYNAKÇA

DİZİN