Kânî Dîvânı - Tenkitli Metin ve Tahlil

"Saadet yâr devlet câr rif'at dâr izzet bâr
Hüdâ yâver kader rehber felek çâker melek dâye"
Kânî

Divan şiirinin temsilcilerinden Tokatlı Ebû Bekir Kânî, 1711-1791 yılları arasında yaşamış ve aynı zamanda çağının mizah ustalarından birisidir. Kânî'nin klâsik şiir anlayışına uygun divânı yanında, manzum ve mensur letaifnâmesi ve hezliyyâtı ile çeşitli mektupları da bulunmaktadır.

Kânî Dîvânı ve Tahlîli isimli elinizdeki kitap ile şâirin yaşadığı dönem, biyografisi, eserleri, edebî yönü bilimsel açıdan değerlendirilerek Dîvân'ı ile ilgili yapılmış olan kapsamlı bir çalışma sahaya ilgi duyan araştırmacılara sunulmaktadır.

Bu kitap, XVIII. yüzyıl Divan şiirinin tarihi gelişimi, şiir anlayışı, dili, üslûbu ve söz dağarcığı gibi hususların tespit ve değerlendirilmesine yönelik katkısı yanında, Kânî'nin üdebâ arasındaki konumunu da ortaya koymaktadır.

Bu kitabımız stoklarımızda tükenmiştir.

Künye

Kitabın Adı:

Kânî Dîvânı - Tenkitli Metin ve Tahlil

Yazar:
İlyas Yazar
Dizi Adı:

Kültür İncelemeler - 4

Baskı Adedi:

300

Sayfa:

760

Ebat:

13.5 x 21 cm

Kağıt:

Enso 60 gr

Kapak:

Utku Lomlu

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan, 4 renk

ISBN/Barkod:

978-605-4326-13-6

İçindekiler

Kısaltmalar

ÖN SÖZ

GİRİŞ

A. XVIII. Yüzyılın Siyâsî ve Sosyal Görünümü

B. XVIII. Yüzyılın Edebî Görünümü

BİRİNCİ BÖLÜM

KÂNÎ'NİN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ

A. Hayatı

B. Edebî Kişiliği

C. Eserleri

1. Dîvân

2. Münşeât

3. Letâif-nâme

4. Be-nâm-ı Havâriyyûn-ı Bürûc-ı Fünûn

İKİNCİ BÖLÜM

KÂNÎ DÎVÂNI'NIN İNCELENMESİ

A. Şekil Özellikleri

1. Tertip Şekli

2. Nazım Biçimleri ve Türleri

3. Vezin

4. Kafiye

5. Redif

B. Dil ve Üslûp Özellikleri

1. Dil Özellikleri

2. Üslûp Özellikleri

a. Edebî Sanatlar

b. Mahallî Unsurlar

c. Atasözleri ve Deyimler

d. Arapça ve Farsça Unsurlar

3. Muhteva Özellikleri

a. Dinî Unsurlar

Allah

Melekler

Cebrâil

Mikâil

İsrâfil

Azrâil

Kirâmen Kâtibîn

Kitaplar

Kur'an

Âyetler

Peygamberler

Hz. Âdem

Hz. Şid

Hz. Nuh

Hz. İbrahim

Hz. Yusuf

Hz. Eyyûb

Hz. İlyas ve Hz. Hızır

Hz. Süleyman

Hz. Zekeriya

Hz. İsa

Hz. Muhammed

Âhiret ve Âhiret ile İlgili Kavramlar

Âhiret

Kıyamet ve Mahşer

Cennet

Cehennem

Kazâ ve Kader

İbâdet ile ilgili Unsurlar

Namaz

Üç Aylar ve Oruç

Zekât

Hacc

Tevbe

Günah

Kıble ve Ka'be

Diğer Dînî Unsurlar

Îmân

Küfür

Ölüm

Rûh

Peri

Şeytan

b. Ahlâkî ve Hikemî Unsurlar

c. Duygu ve Hayâl Unsurları

Aşk

Rindlik

Gam, Keder, Belâ

Yalnızlık

Gurbet

Fânilik

İstiğna

d. Toplum ve Kültürle İlgili Unsurlar

1. Kişiler

Dînî ve Tasavvufî Kişiler

Dört Halife

Ehl-i Beyt

Oniki İmam

Mezhep İmamları

Hallâc-ı Mansûr

Abdülkâdir-i Geylânî

Mevlâna Celâleddin-i Rûmî

Şems-i Tebrizi

Hacı Bektâş-ı Velî

İmam-ı Nakşbend

Hacı Bayrâm-ı Velî

Niyâzî-i Mısrî

Tarihî ve Efsanevî Kişiler

Platon (Eflâtun/ Felâtun)

İskender

Cem, Neriman, Zâl, Rüstem ve Kahraman

Mânî ve Bih-zâd

Ebrehe

Necâşî

Timur

Hasan Mellâh

Leyla ile Mecnûn

Ferhad ile Şirin

Arzu ile Kamber

Yusuf ile Züleyha

Pâdişahlar

Yıldırım Bayezid

Yavuz Sultan Selim

I.Abdülhamid

III.Selim

II.Mahmud

Diğer Kişiler

2. Kavim Adları

3. Terimler

Denizcilik ile İlgili Kavramlar ve Terimler

Satranç ile İlgili Kavramlar ve Terimler

Mevlevîlik ile İlgili Kavramlar ve Terimler

4. Coğrafî Unsurlar

Bölgeler, Ülkeler ve Şehirler

Nehirler

Dağlar

5. Toplumsal Yaşam ve Eleştiri

Eğlence Hayatı

Toplumsal Eleştiri

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KÂNÎ DÎVÂNI'NIN TENKİTLİ METNİ

A. Metin Tespitiyle İlgili Hususlar

a. Nüsha Tavsifleri

b. Nüshaların Değerlendirilmesi ve Tenkitli Metnin Hazırlanmasında İzlenen Yöntem

B. Transkripsiyon İşaretleri

C. Tenkidli Metin

Kasîdeler

Musammatlar

Tarihler

Gazeller

Kıt'alar

Beyitler

Mısra'lar

SONUÇ

BİBLİYOGRAFYA

EKLER