Selanik Mebusu Emanuel Karasu Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri

Osmanlı'nın son döneminin aktif siyasi aktörlerinden olan Emanuel Karasu, özellikle II. Abdülhamit'in hal' tebliğini kendisine bildiren heyetin içerisinde Yahudi kimliğiyle yer alması bakımından birçok tarihsel komplo teorisinde adı anılan bir şahsiyettir.

II. Meşrutiyet sürecinde ise İttihat ve Terakki'den üç dönem milletvekili seçilmesi, Talat Paşa'yla olan yakınlığı ve Birinci Dünya Savaşı sırasında elde ettiği serveti sebebiyle gerek döneminde gerekse de günümüze kadarki süreçte yoğun eleştirilere maruz kalmıştır.

Mondros Mütarekesi'nden sonra değişen iktidar dengeleri sebebiyle bir süre tutuklanan, daha sonra mal varlığına el konulan, nihayetinde İtalyan vatandaşlığına geçmek suretiyle İtalya Devleti'nin himayesine giren Karasu hakkında bugüne kadar yapılmış araştırmalar ve çalışmalar, önemli bir tarihsel dönemeçte aktif rol oynamış bir kişiliğin faaliyetlerini anlamlandırmada yetersiz kalmaktadır.

Elinizdeki kitap ise Karasu'nun biyografisini tarafsız bir gözle değerlendiren ve Karasu'nun faaliyetleri üzerinden Osmanlı'nın yıkılış sürecine dair boşlukta bırakılan veya saptırılan tarihsel gerçeklikleri açığa çıkarma iddiasında olan bir çalışmanın ürünüdür.


Satın Al

Künye

Kitabın Adı:

Selanik Mebusu Emanuel Karasu Hayatı ve Siyasi Faaliyetleri

Yazan:

Zeynep Uçak

Baskı tarihi

2016

Dizi Adı:

Tarih - 134

Baskı Adedi:

100

Sayfa:

145

Ebat:

13.5 x 21 cm.

Kağıt:

Enso 70gr.

Kapak:

Bora Gürsoy

Cilt/Kapak:

300 gr. Mat, Amerikan Bristol, 4 Renk

ISBN/Barkod:

978-605-9022-54-5

İçindekiler

KISALTMALAR

ÖNSÖZ

GİRİŞ

BİRİNCİ BÖLÜM - HAYATI

1- Adı, Doğum Yeri ve Doğum Tarihi

2- Ailesi, Eşi ve Çocukları

3- Vatandaşlık Bilgileri 20

4- Yahudi Kimliği ve Siyonizm Hakkındaki Görüşü

5- Mesleği

6- Sorgulanması ve Tutuklanması

7- Vefatı ve Vefatıyla İlgili Haberler

8- Şahsiyeti Hakkında Söylenenler

İKİNCİ BÖLÜM - SİYASİ FAALİYETLERİ

1- İttihat-Terakki ve Emanuel Karasu

a- İTC'nin Orta0ya Çıkışı

b- Emanuel Karasu'nun İTC İçindeki Mevkii

2- II. Abdülhamit'in Hal'i ve Emanuel Karasu

a- Emanuel Karasu'nun Gözünden 31 Mart Vakası

b- Emanuel Karasu'nun Gözünden II. Abdülhamit'in Hal'i ve Diğer Yazılanlarla Karasu'nun Anlattıklarının Karşılaştırılması

3- Üstlendiği Siyasi Görevler

a- Milletvekilliği, Nafıa Encümeni Üyeliği, Uşi Antlaşması'nı İmzalayan Heyette Bulunması, Uluslararası Barış Konferansı'nda Osmanlı İmparatorluğu'nu Temsil Etmesi ve "Commendatore" Unvanını Kazanması

b- Adana Olayları ve Emanuel Karasu'nun İnceleme Yapacak Heyete Seçilmesi

c- Maliye Encümenliği'nden İstifa Etmesi

4- Meclis-i Mebusan Zabıt Cerideleri'ne Yansıyan Muhtelif Konulardaki Görüşleri

a- Gayrimüslimlerin Askerlik Yapmaları Hakkındaki Görüşleri.

b- Adalet Vurgusu Yaptığı Sözleri

c- Hüsn-i Zan Hakkındaki Görüşleri

d- Tekelcilik Konusundaki Görüşleri

e- Bürokrasinin Azaltılması Hakkındaki Görüşleri 79

f- Rum Patrikhanesi ve Bulgar Eksarhlığı Arasında Anlaşmazlığa Sebep Olan Kilise ve Mektepler Hakkındaki Görüşleri

g- Rum Tehciri Konusundaki Görüşleri

h- Meclis'teki Borçlanma Tartışmalarında İfade Ettiği Görüşleri

i- 1909 İtalya Depremi'nin Meclis'te Görüşülmesi ve Karasu'nun Yardım Önerisi

j- Karasu'nun Meclis'teki Tansiyonu Düşüren Konuşmaları

5- Emanuel Karasu'nun Meclis-i Mebusan'da Katıldığı Takrirler

a- Karasu ve Arkadaşları Tarafından Kâmil Paşa İçin Verilen Güvensizlik Takrirleri

b- Karasu ve Arkadaşları Tarafından Trablusgarp Ahalisine Yapılacak Yardım İçin Kanun Maddesi Sunulması ve Osmanlı'ya Bayındırlık Faaliyetinin Kazandırılması İçin Verilen Takrir

SONUÇ

EKLER

KAYNAKÇA

DİZİN